Karta podarunkowa

Regulamin "Karta podarunkowa EWTEX"

Regulamin "Karta podarunkowa EWTEX"

I. ZASADY OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji Kart Podarunkowych wydawanych przez firmę EWTEX .

1. Właścicielem Kart Podarunkowych EWTEX jest Firma Zakład Produkcyjny Handlowo- Usługowy Ewtex, ulica Płocka 32, 09-200 Sierpc zwanym (dalej jako: „Organizator”).

2. Karty Podarunkowe sprzedawane są na terenie Polski w Salonach firmowych EWTEX. Lista salonów objęta sprzedażą Kart podarunkowych to:

* C.H. "FASHION HOUSE" Gdańsk Szadółki ul. Przywidzka 8 * C.H. "COPERNICUS" Toruń ul. Żółkiewskiego 15 * C.H. "KOMETA" Toruń ul. Grudziądzka 162 * Centrum Mody "EWTEX" SIERPC ul. Płocka 34 * "Galeria KING CROSS" Poznań ul. Bukowska 156 * ” OUTLET CENTER BIAŁYSTOK” ul. Narodowych Sił Zbrojnych 15B * "OUTLET CENTER " Lublin ul. Mełgiewska 16d * C.H. "DESIGNER OUTLET" Sosnowiec ul. Orląt Lwowskich 138 * "GALERIA RZESZÓW" Rzeszów ul. Piłsudskiego 44 * C.H. "FUTURA PARK" Modlniczka ul. Profesora Różańskiego 32 * C.H. ALEJA BIELANY Wrocław ul. Czekoladowa 5 * "GALERIA OŁAWSKA" Oława ul. Lipowa 1c * ” C.H SFERA ” Bielsko - Biała ul. Mostowa 5

3. Karty Podarunkowe upoważniają do wymiany na dowolne produkty w salonach Ewtex, o łącznej wartości nie przekraczającej nominału karty podarunkowej. Regulamin niniejszej promocji dostępny jest na stronie www.ewtex.pl, oraz w siedzibie Organizatora jak również w salonach firmowych Ewtex .

4. Karty podarunkowe skierowane są do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat (dalej: "Uczestnik").

II. CHARAKTER KART PODARUNKOWYCH

5. Karty podarunkowe nie podlegają wymianie na gotówkę.

6. Regulamin „KARTA PODARUNKOWA ” aktualizacja 2017-06-01. Okazicielowi Karty Podarunkowej nie przysługuje prawo do otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość towaru jest niższa od nominału.

7. W przypadku gdy wartość towaru jest wyższa od nominału Karty Podarunkowej, klient jest zobowiązany do dopłacenia różnicy.

8. Jedynym właściwym miejscem realizacji Karty Podarunkowej jest Salon Firmowy EWTEX , w którym dana karta podarunkowa została zakupiona .

9. Karty Podarunkowe można ze sobą łączyć.

10. Karta Podarunkowa ma postać papierową, widnieje na nim Logo Firmy Ewtex , opatrzona jest pieczątką i podpisem kierownika Salonu posiada nominał, datę ważności oraz warunki realizacji Karty Podarunkowej .

11. Karta Podarunkowa jest papierem wartościowym. Wystawiana jest na nią nota księgowa KP. Nie wystawiamy paragonu lub faktury VAT. Paragon lub faktura VAT jest wystawiana podczas realizacji karty podarunkowej w salonach firmowych Ewtex .

12. Termin ważności Karty Podarunkowej określany jest każdorazowo w momencie sprzedaży i wynosi dwa miesiące od daty sprzedaży. Dwumiesięczny okres ważności karty podarunkowej, liczony jest jako 60 kolejnych następujących po sobie dni kalendarzowych.

13. Dostępne nominały KART PODARUNKOWYCH : • 500,00zł • 200,00zł • 100,00zł • 50,00zł;

14. Karta może być wykorzystana tylko przed upływem daty jej ważności, w terminie dwóch miesięcy od daty sprzedaży. Data ważności nanoszona jest na Kartę Podarunkową przez sprzedawcę w momencie sprzedaży, w pozycji: Termin Ważności ważny do...... .

15. Karta Podarunkowa może być wykorzystana tylko jeden raz.

16. Duplikaty zagubionych Kart Podarunkowych nie są wystawiane.

17. Karty Podarunkowe mają charakter gwarantowany, t.j. podlegają wymianie na towary z oferty handlowej ZPHU EWTEX każdemu Okazicielowi, który spełni warunki Regulaminu .

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie Regulamin „KART PODARUNKOWYCH ” aktualizacja 2017-06-01. przepisy Kodeksu Cywilnego.

19. Firma ZPHU EWTEX ul .Płocka 32 ,09-200 Sierpc , zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

20. Nabywcy Karty Podarunkowej przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w przedmiocie kwestii formalnych (proceduralnych) dotyczących Promocji nie później niż jeden miesiąc od dnia nabycia Karty Podarunkowej. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

21. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie do siedziby Firmy znajdującej się pod adresem: ul. Płocka 32, 09-200 Sierpc .

22. Organizator rozpozna reklamacje w terminie 30 dni roboczych od daty jej otrzymania i powiadomi Uczestnika o jej rozstrzygnięciu listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 30 dni od daty jej rozpatrzenia. Regulamin „KARTA PODARUNKOWA” aktualizacja 2017-06-01

Regulamin do pobrania w PDF

Regulamin Konkursu “Pokaż siebie w stylu casual”

Regulamin Konkursu “Pokaż siebie w stylu casual”

§1 Postanowienia ogólne i definicje

1. Niniejszy konkurs „Pokaż siebie w stylu casual” zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Zakład Produkcyjno Handlowo - Usługowy "Ewtex1" Król Łukasz w Sierpcu (09-200), przy ul. Płockiej 32, NIP 7761582539, REGON 611375098 . Sponsorem nagród jest Zakład Produkcyjno Handlowo - Usługowy "Ewtex1" Król Łukasz.

2. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich pełnoletnich fanów Fanpage EWTEX Moda Męska.

3. By wziąć udział w Konkursie, wymagane jest by Uczestnik posiadał konto na Facebooku.

4. Z Konkursu wykluczeni są pracownicy organizatora oraz osoby świadczące na ich rzecz usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin tych osób.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.

6. Konkurs odbywać się będzie za pośrednictwem Fanpage marki na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/ewtexmodameska/

7. Podstawę prawną Konkursu stanowi niniejszy Regulamin jako jedyny dokument określający zasady akcji promocyjnej i jedynie Organizator jest uprawniony do interpretacji i wykładni Regulaminu. Treść regulaminu dostępna jest w Sierpcu, w siedzibie firmy, przy ul. Płockiej 32 oraz pod linkiem widniejącym w Poście Konkursowym. Wszelkie informacje o akcji promocyjnej dostępne w materiałach promocyjno- reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.

8. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku Uczestnika oraz jego danych osobowych w celach organizacji Konkursu oraz marketingowych przez Organizatora. Przetwarzanie będzie się odbywało zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.). Organizator zapewnia prawo do wglądu i zmiany danych osobowych.

9. Nagrody Główne Konkursu przyznaje Jury, składające się z trzech osób wytypowanych przez Organizatora.

10. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (zwana dalej „Komisja”).

11. W skład Komisji wchodzą pracownicy firmy Zakład Produkcyjno Handlowo - Usługowy "Ewtex1" Król Łukasz.

12. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany ani wspierany przez Facebook.

13. Pojęcia występujące w niniejszym Regulaminie będą miały następujące znaczenia: Organizator – organizator Konkursu, czyli Zakład Produkcyjno Handlowo - Usługowy "Ewtex1" Król Łukasz. Jury – jury konkursowe składające się z 3 przedstawicieli Organizatora. Konkurs - konkurs “Pokaż siebie w stylu casual” organizowany przez właścicieli marki Ewtex, trwający w terminie 15.09.2017-22.09.2017. Zwycięzcy – Laureaci Nagrody Głównej wybierani przez Jury. Nagroda Główna - nagrodą główną Konkursu jest Karta Upominkowa marki Ewtex o wartości 150 PLN. Nagroda Główna przyznawana jest przez Jury 2 osobom, których prace zostaną najwyżej ocenione. Uczestnik – osoba biorąca udział w Konkursie, czyli każda osoba, która umieściła pod postem konkursowym swoje zdjęcie zgodne z wymaganiami konkursu. Post Konkursowy – grafika opublikowana na Fanpage marki Ewtex znajdujący się pod adresem internetowym https://www.facebook.com/ewtexmodameska/, to pod nią Uczestnicy zamieszczają zdjęcia konkursowe. Słowa użyte w niniejszym Regulaminie zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej mogą oznaczać, w zależności od kontekstu, także odpowiednią liczbę mnogą i liczbę pojedynczą. Słowa użyte w jednym przypadku gramatycznym obejmują również inne przypadki gramatyczne.

14. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§2 Przebieg Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 15.09.2017 i trwa do 22.09.2017, godziny 23:59

2 . Informacja o Zwycięzcach Konkursu będzie opublikowana do dnia 25.09.2017 na Fanpage marki Ewtex.

3 . Każdy z 2 Zwycięzców proszony będzie o zgłoszenie się po ogłoszeniu wyników konkursu za pomocą wiadomości prywatnej, wysłanej na Fanpage marki Ewtex, w celu uzgodnienia warunków odbioru nagrody.

§3 Zasady uczestnictwa

1. Przystąpienie do Konkursu następuje w momencie opublikowania przez Uczestnika swojego Zdjęcia Konkursowego pod postem konkursowym marki Ewtex.

2. Każdy, kto chce przystąpić do Konkursu, powinien umieścić w postaci komentarza pod Postem Konkursowym, swoje zdjęcie w stylizacji casual z wykorzystaniem elementów garderoby z asortymentu dostępnego w sklepach stacjonarnych Organizatora.

3 . Każde zgłoszenie w Konkursie rozpatrywane będzie przez Komisję. Przez „osoby niekwalifikujące” się Organizator rozumie osoby podające fałszywe dane lub załączające obraźliwe zdjęcia.

4 . Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania zgłoszeń naruszających powszechnie przyjęte normy społeczne – o treści wulgarnej, godzące w godność innych, promujące agresję itp.

5 . Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno Zdjęcie Konkursowe. Nie ma możliwości modyfikacji przesłanego zgłoszenia konkursowego. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie na zadany temat, wyraża zgodę na publikację swojego Zdjęcia Konkursowego na Fanpage Ewtex – Moda Męska oraz oświadcza, że nie podszywa się pod osoby trzecie, a do zdjęcia przysługują mu autorskie prawa majątkowe bądź posiada zgodę na jego wykorzystanie w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników przesyłających Zdjęcia autorstwa osób trzecich.

§4 Nagrody

1. Nagrodą Główną Konkursu jest Karta Upominkowa marki Ewtex o wartości 150 PLN.. Nagród jest w sumie 2, tylu ile jest Zwycięzców.

2. Nagroda odbierana będzie w ustalonym salonie marki Ewtex.

3. Nie ma możliwości wymiany Nagród na inne lub na równoważność finansową.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skontaktowania się ze Zwycięzcami. Jeżeli w przeciągu 10 dni od daty opublikowania przez Organizatora informacji o zwycięstwie w Konkursie, Uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorem, jego prawo do nagrody wygasa.

§5 Odpowiedzialność

1. Roszczenia z tytułu udziału w Konkursie przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu, wyłącznie na piśmie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje wysyłać należy na adres Organizatora, podany w §1 pkt. 1.

3 . Reklamacja powinna zawierać pełne uzasadnienie oraz adres zwrotny i zostać przesłana listem poleconym na adres: Dział Marketingu Zakład Produkcyjno Handlowo -Usługowy "Ewtex1" Król Łukasz Sierpc (09-200) ul. Płocka 32

4 . Reklamacje rozpatruje Komisja w terminie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.

5 . Wykluczeni z Konkursu: pracownicy oraz krewni pracowników Organizatora.

§6 Postanowienia końcowe

1. Uczestnik, przystępując do Konkursu, oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego warunki oraz zapewnia, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Informacja o każdej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na Stronie Konkursowej.

3. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania), w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

4. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekracza wartości stosownej nagrody otrzymanej przez Uczestnika (należnej Uczestnikowi). 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin do pobrania w PDF